Sportsplan

Last ned Vikåsens Sportsplan her

MÅLSETTING

Vikåsen IL ønsker at spillerne skal utvikle seg som fotballspillere og som medmennesker. Vi ønsker kreative spillere som får lov til å ta egne valg på banen. Den enkelte spillers utvikling står i sentrum og prioriteres foran resultater til lagene. Alle spillerne skal bli sett i Vikåsen, og vi skal legge vekt på individuell oppfølging. Sportslig leder har ansvaret for å følge opp trenere og aktivitetene i lagene. Dette inkluderer fastsettelse av trenerkabal, lagleder og eventuelt andre funksjoner i de ulike lagene.

Denne sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for trenere og lagleder.


1.Trenere og lagleder

Vikåsen IL skal være klubbstyrt og ikke lagstyrt. Alle klubbens trenere/lagledere og øvrige skal ha felles verdier og holdninger slik at målsettinger og sportsplan blir fulgt. Sportsplan skal gjøres godt kjent blant klubbens frivillige aktører. Dersom uklarheter oppstår tas dette opp med sportslig leder eller andre i styret.

Hovedtrener bør minimum ha delkurs C1 fra NFF. Dette dekkes økonomisk av Vikåsen og tilbys jevnlig/ved behov. Vikåsen jobber kontinuerlig for kompetanseheving av våre trenere.

Hvert kull setter sammen en gruppe med trener og lagleder som utgangspunkt. Ved behov bistår klubben.

Trenerne skal møte forberedt til trening.

Trenerne og laglederen setter opp årsplan før sesongen starter. Denne skal godkjennes av sportslig leder/styret.

Etter hver sesong avgis treningsrapport til styret.

Sørge for foreldremøter før hver sesong og ellers ved behov. Det er viktig med åpenhet og forankring i foreldregruppa.

Alle trenere og lagledere skal levere gyldig politiattest FØR de har anledning til å trene barna.


2. Sammensetning av lagene.

Hvert lag består av spillere fra samme årstrinn.

Ved oppstart av lag blandes jenter og gutter

Dersom det er mange nok jenter tilstrebes det å ha et eget jentelag

Klubben sammenslår lag mellom kull dersom behovet er der


3. Kamper

Lagene deltar i kretsserien. Påmelding skjer via sportslig leder slik at detaljer rundt påmelding av lagene skjer på en best mulig og riktig måte.

Lagene kan delta i opptil fire cuper gjennom sesongen som dekkes av Vikåsen. Alle vurderinger og påmeldinger skjer via sportslig leder. For de yngste lagene prioriteres cuper i umiddelbar nærhet.

Alle spillerne skal spille like mye. Topping skal ikke forekomme.

Spillerne skal få prøve seg på alle plasser i laget, også som keeper.


4. Trening

Før økta – informasjon om dagens treningsøkt og annet.

Etter økta – oppsummering, husk å høre med ungene hvordan de har hatt det. Hva har de lært i dag?

Treningsøktene skal stimulere spillerne til egenaktivitet utenom lagstreninger.

Rene kondisjonsøkter/løpeøkter tillates ikke dersom det går på bekostning av vanlig   trening.

Vi ønsker at lagene legger til rette for differensiering hvis mulig i treningsarbeidet. Dvs tilpassede treninger som ivaretar spillernes modnings- og ferdighetsnivå. Merk at det ikke skal selekteres faste grupper over tid! Ved uklarheter kontakt sportslig leder.

Følgende skal prioriteres;

All trening skal foregå med ball
Stor vekt på spillerdeltakelse – passe på at ingen «melder seg ut»
Variere treningene
Unngå stillestående køer
Øvelse skal legges opp variert og med allsidig utvikling av kroppen


5. Utstyr

Trenerens ansvar:

Det skal være en ball til hver spiller

Ballene skal være pumpet og rengjort før trening og kamp

Overtrekksdrakter og kjegler skal holdes i orden

Legekoffert skal være i orden og tas med på hver trening og kamp

Treneren stiller i profilert treningstøy både til trening og kamp

Alle tar et felles ansvar for at brakka og utstyrsbrakka skal se best mulig ut til enhver tid, spesielt etter å ha selv brukt arealene.

Spillerens ansvar:

Møte presis og motivert til trening og kamp. Melde fravær til trener eller lagleder

Vise ansvar for klubbens utstyr og fasiliteter. Være lojal mot lag og klubb.

Leggbeskyttelse skal brukes både i trening og på kamp

Under fotballkamp skal det alltid benyttes sort fotballshorts og en rengjort spillerdrakt.

Spillerne skal hjelpe til med å samle inn utstyr etter trening


6. Hospitering

Hospitering kan være der spillere i perioder får trene og spille kamper på lag på høyere årstrinn i tillegg til sitt opprinnelige lag. I Vikåsen kan spillerne også få forespørsel om å bidra oppover for at det skal bli nok spillere til å stille lag på trinnet(ene) over. All hospitering skal ha grunnlag i at spillere/trenere/foreldre og evt sportslig leder er involvert i prosessen. Dette for å unngå uklarheter mellom f.eks. på sitt eget trinn eller trenere i mellom.

Det er viktig at spilleren er moden for å tåle hospiteringen og at trenerne imellom har en åpen dialog med samarbeid og planlegging. Vi har fokus på gode hospiteringsordninger og det er et viktig virkemiddel for læring generelt og mestringslæring spesielt.


7. Kommunikasjon

Vikåsens hjemmesider skal brukes aktivt av alle lag. Her er det viktig kontaktinformasjon og annen relevant informasjon og nyheter. Alle personer med verv i Vikåsen må være bevisst over at man er rollemodeller for barn og unge i klubben. Vær klar over at saker som publiseres på sosiale medier, som f.eks. bilder, statusoppdateringer, likes, kommentarer og generelle meningsytringer kan plukkes opp av spillere, foresatte og venner av disse. Ethvert lag har som regel en facebook-gruppe eller andre måter å kommunisere på. Alle disse gruppene skal være lukkede. Husk at ikke alle foreldre er på de ulike sosiale mediene slik at viktige meldinger blir sendt via SMS/e-post.


8. Fair play

Vikåsen IL ønsker å fremstå som en klubb som er opptatt av fair play, og ønsker at alle klubbens medlemmer vil gjøre sitt ytterste for å fremme dette.
Fair play handler om respekt for med og motspillere, dommere og alle andre aktører på og rundt fotballarenaen. Dette gjelder ikke bare for spillerne, men for alle som er involvert i og rundt fotballen som for eksempel trenere og foreldre på sidelinjen. Vi har alle et ansvar for at dette følges opp og at alle klubbens medlemmer jobber sammen for at Fair play ånden vil vokse seg sterk i vår klubb. Vi viser til klubbens hjemmesider for ytterligere detaljer rundt Fair play.